Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] その…その

Cấu trúc

その…その ( Từng N / mỗi N )

[そのNそのN]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Biểu thị ý nghĩa 「それぞれの」 (từng, mỗi…), bằng cách dùng lặp lại cùng một danh từ ở vị trí N.

Được đóng lại.