Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] そのうえ

Cấu trúc

そのうえ  (ngoài ra) … lại còn (nữa)

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Từ ngữ dùng để kể thêm những sự việc tương tự.Đây là lối diễn đạt khi muốn nói rõ (sự việc) bằng cách thêm vào một tình huống nữa. Có thể thay bằng 「それに」.

Được đóng lại.