Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] そこへ

Cấu trúc

そこへ  ( Đúng vào lúc đó )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.