Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] けっして…ない

Cấu trúc

【けっして…ない】  Nhất quyết không / không bao giờ

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Thường sử dụng chung với những hình thức phủ định, hoặc những cách nói cấm đoán, để nhấn mạnh ý phủ định, cấm đoán đó, hoặc biểu thị một sự quyết tâm, một ý chí mạnh mẽ.

Được đóng lại.