Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] Từ chỉ số lượng+あまり ( hơn / trên + từ chỉ số lượng )

Cấu trúc:

Từ chỉ số lượng+あまり: hơn / trên + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Diễn tả sự vật có số lượng nhiều hơn một số nào đó. Không đi với một con số chính xác nào. Dùng trong văn viết.

(sai)    べーコンを235グラムあまり買っ た。

(đúng) ベーコンを200グラムあまり買った。

            Tôi đã mua hơn 200 thịt xông khói.

 

Được đóng lại.