Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] R-あがる「mức độ cực đoan」V cả lên

Cấu trúc

R-あがる「mức độ cực đoan」V cả lên

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Đi kèm với động từ dạng liên dụng để diễn đạt ý “sự thể đã tới mức đỉnh điểm”. Chỉ sử dụng với một số động từ nhất định mà thôi.

 

Được đóng lại.