Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] R-あがる「hoàn thành」 đã V xong

Cấu trúc

R-あがる「hoàn thành」 đã V xong

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Đi kèm với động từ dạng liên dụng để diễn đạt ý nghĩa “động tác đã hoàn thành”. Thường hay đi với tha động từ có ý nghĩa tạo ra đồ vật như 「編む」 (đan lát), 「練る」 (nhào nặn),「刷る」 (in ấn). Trường hợp đi với tự động từ 「できる」 là ngoại lệ.

Được đóng lại.