Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 51 : ~や~など ( Như là…và… )

Giải thích:

 

Trợ từ 「や」được dùng khi chúng ta muốn liệt kê các danh từ.

 

Trợ từ 「や」được dùng để liệt kê một số đối tượng tiêu biểu (hai danh từ trở lên) mà thôi.

 

Chúng ta có thể dùng trợ từ 「など」ở cuối danh từ để biểu thị rõ rằng có những đối tượng khác ngoài đối tượng được nêu.

 

Ví dụ :

 

机の上に本やペンなどがあります。
 
trên bàn có sách và viết
 
袋の中にお金や写真などがあります。
 
Trong túi có tiền và hình.
 

Được đóng lại.