Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 18 : ~動詞+数量~ ( Tương ứng với động từ chỉ số lượng )

 

Giải thích:
 
Thông thường thì lượng từ được đặt trước động từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của lượng từ chỉ thời gian.
 
Ví dụ:
 
みかんを4つ買いました。
 
Tôi ( đã)mua 4 quả cam
 
外国人の社員がいます。
 
Có 2 nhân viên nước ngoài
 
りんごを4つ食べました。
 
Tôi đã ăn hết 2 quả táo

Được đóng lại.