Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 14 : ~てき(~的)( Mang tính )

Ví dụ:
 
この店は家族的です
 
Quán ăn này có tính chất gia đình
 
この作文は個人的です
 
Bài viết này mang tính chất cá nhân
 
あの人は勤勉な的です
 
Người đó có tính rất chăm chỉ
 
この本は人文的です。
 
Cuốn sách mang tính nhân văn

Được đóng lại.