Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 97 : ~であれ~であれ ( Cho dù…cho dù )

Giải thích:

Dùng để nói cho dù…cho dù cũng không liên quan nếu cùng chủng loại thì tất cả đều giống nhau.
Ví dụ được đề cập không là ví dụ rời rạc, không liên quan mà được đưa vào cùng nhóm ý nghĩa.

Ví dụ:

晴天であれ、雨天であれ、実施計画は変更しない。
 
Dù trời nắng hay trời mưa thì kế hoạch thực hiện vận không thay đổi
 
貧乏であれ、金持ちであれ、彼に対する気持ちは変わらない。
 
Anh ấy nghèo hay giàu thì tấm lòng của tôi với anh ấy vẫn không thay đổi

Được đóng lại.