Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 87 : ~ないではおかない ( Phải làm…. )

Giải thích:

必ずAするNhất định phải làm A. Không làm A không được

Ví dụ:

この作品は読む者の胸を打たないではおかないだろう。
 
Tác phẩm này nhất định sẽ làm người đọc phải càm động.
 
彼女とのこと、白状させないではおかないぞ。
 
Tôi phải bắt anh khai ra chuyện anh với cô ta thôi.
 
彼女の言動はどこか私を苛立たせないではおかないものがある。
 
Hành động, lời nói của cô ta có cái gì đó làm cho tôi phải tức tối.
Chú ý:
Giống mẫu câu 「~ずにはおかない」trong ngữ pháp N1

Được đóng lại.