Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 58 : ~ではあるまいし ( Vì không phải…nên…. )

Giải thích:

Dùng trong trường hợp biểu thị việc do không phải sự vật/ sự việc, hay không phải làm sự vật/ sự việc đó nên dẫn đến việc nên phải làm gì/ nên phải như thế nào.

Ví dụ:

休憩ではあるまいし、静かにしてください。
 
Vì không phải giờ giải lao nên hãy giữ trật tự
 
もう子供ではあるまいし、馬鹿なことをやめよう。
 
Vì không phải là trẻ con nữa nên hãy dừng những chuyện điên rồ.
Chú ý:
Có thể dùng được theo dạng như sau nhưng chỉ được dùng trong văn nói

Được đóng lại.