Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 成田空港の国際線の利用は29日と3日が最も多くなりそう

成田空港なりたくうこう国際線こくさいせん利用りようは29にちみっかもっとおおくなりそう

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.