Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 家族など6人が殺された事件 血が付いたナタが見つかる

家族かぞくなど6にんころされた事件じけん いたナタつかる

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.