Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 冬休みの旅行 今までで最も多い3062万人以上になりそう

冬休ふゆやすみの旅行りょこう いままででもっとおおい3062まんにん以上いじょうになりそう

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.