Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 「辺野古の工事を止めて」ホワイトハウスに署名が集まる

辺野古へのこ工事こうじめて」ホワイトハウス署名しょめいあつまる

******

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

 

Được đóng lại.