Cùng nhau học tiếng nhật

[ JPO Tin Tức ] 「工場で働いていた2900人の外国人がやめさせられた」

工場こうじょうはたらいていた2900にん外国人がいこくじんがやめさせられた」

*****

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.