[ JPO-1800 ] Bài 1 : Đại danh từ

 
私(わたし) Watashi Tôi
あなた Anata Anh chị ….
彼(かれ) kare Anh ta , ông ta
彼女(かのじょ) kanojo Cô ta , bà ta
私たち Watashitachi Chúng tôi , chúng ta
あなたたち Anatatachi Các anh , các chị
彼たち Karetachi Các anh ấy
彼女たち kanojotachi Các cô ấy

Bài viết phù hợp với bạn