Cùng nhau học tiếng nhật

[ Học Kanji mỗi ngày ] Chữ 募 ( Mộ )

Kanji:

Âm Hán:

Mộ

Nghĩa: 

Chiêu mộ

Kunyomi ( 訓読み )

 つの ( る )

Onyomi ( 音読み ).

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
募るつのるchiêu mộ
募集する ぼしゅう Chiêu tập, chiêu mộ
募金ぼきんsự quyên tiền
公募こうぼsự tuyển dụng; sự thu hút rộng rãi; thu hút; huy động; phát hành
徴募ちょうぼSự đăng lính; sự tuyển mộ
募集ぼしゅうsự chiêu tập; sự chiêu mộ; sự tuyển mộ

Được đóng lại.