Chữ 夫 ( Phu )

Read more »

Chữ 応 ( Ứng )

Read more »

Chữ 送 ( Tống )

Read more »

Chữ 率 ( Suất )

Read more »

Chữ 空 ( Không )

Read more »

Chữ 義 ( Nghĩa )

Read more »

Chữ 規 ( Quy )

Read more »

Chữ 球 ( Cầu )

Read more »

Chữ 消 ( Tiêu )

Read more »

Chữ 難 ( Nạn,nan )

Read more »

Chữ 術 ( Thuật )

Read more »

Chữ 説 ( Thuyết )

Read more »