Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 有 ( Hữu )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Hữu

Nghĩa: 

Có, sở hữu

Kunyomi ( 訓読み ).

あ (る)

Onyomi ( 音読み ).

ユウ, ウ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
有り難いありがたいbiết ơn; cảm kích; dễ chịu
含有がんゆうsự chứa đựng; chứa đựng; sự bao hàm; bao hàm; chứa
有らゆるあらゆるtất cả; mỗi; mọi
共有きょうゆうsự sở hữu công cộng; sự công hữu
享有きょうゆうsự được hưởng; hưởng; được hưởng
有り触れたありふれた bình thường, cũ rích
占有せんゆうsự sở hữu riêng; tài sản riêng; sự chiếm hữu
有り合せありあわせsẵn có; sẵn sàng
保有権ほゆうけんquyền bắt giữ

Được đóng lại.