Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 施 ( Thi )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Thi

Nghĩa: 

Thực hiện, tiến hành

Kunyomi ( 訓読み ).

ほどこ(す)

Onyomi ( 音読み ).

シ, セ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
施行する しこうthực thi; thi hành
布施ふせCủa bố thí
施政しせいchính sách thi hành
施すほどこすbố thí; cho; thí cho; cứu tế
お布施おふせbố thí
施肥するせひするbón
施政しせいchính sách thi hành
施行しこうsự thực hiện
実施じっしcon ruột; sự thực hiện; sự thực thi; thực hiện

Được đóng lại.