[ JPO -1800 ] Bài 4 : BA THỂ ( xác định , phủ định , nghi vấn ) CỦA ” DESU ” ( thì là ở )

   
Aすみませんあなたはいしゃですか?Xin hỏi , bạn có phải là Bác sĩ ?
Bはい、わたしはいしゃです。Vâng , tôi là bác sĩ .
いいえ、わたしはいしゃではありません。Không , tôi không phải là Bác sĩ .

 

NGỮ PHÁP 

 

… desu ka : có phải là …

 

Ví dụ : 

あなたはせんせいですか?Bạn có phải là giáo viên ?

 

 

 

…desu : là …

…de wa arimasen : không phải là …

Ví dụ : 

Thí dụ 
はい、わたしはせんせいです。Vâng tôi là giáo viên
いいえ、わたしはせんせいでありません。Không , tôi không phải là giáo viên

 

Thực hành : 

 

Đoạn 1  
Aすみません、あなたはしゃいんですか?Xin hỏi , bạn có phải là nhân viên
Bはい、わたしはしゃいんです。vâng , tôi là nhân viên .
いいえ、わたしはしゃいんではありません。Không , tôi không phải là nhân viên

 

Đoạn 2  
Aすみません、あなたはせんせいですか?Xin hỏi , bạn có phải là Giáo viên ?
Bはい、わたしはせんせいです。Vâng , tôi là giáo viên .
いいえ、わたしはせんせいでありません。Không , tôi không phải là giáo viên .

 

Đoạn 3  
Aすみません、かれはたなかさんです?Xin hỏi , ông ta có phải là ông Tanaka ?
Bはい、かれはたなかさんです。Vâng , Ông ta là Tanaka .
いいえ、かれはたかさんではありません。Không , ông ta không phải là ông Tanaka .

 

Đoạn 4  
Aすみません、あなたはアンさんですか?Xin hỏi , bạn có phải là ông An ?
はい、わたしはアンです。Vâng , tôi là An .

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết phù hợp với bạn