Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai21

“NHK04-bai21”.