Cùng nhau học tiếng nhật

NHK04-bai16

“NHK04-bai16”.