Cùng nhau học tiếng nhật

のではなかろうか 

—***—

Cấu trúc 【のではなかろうか】   → tham khảo【ではなかろうか

Được đóng lại.