Cùng nhau học tiếng nhật

ないことはない

—***—

Cấu trúc

ないことはない ( Không phải là không )

[V-ないことはない]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Đi với phát ngôn của đối phương, dùng trong trường hợp phủ định hoàn toàn “hoàn toàn không có chuyện như thế”, hoặc phủ định nhưng giữ lại một phần “tuy một mặt thì như thế, nhưng không phải là 100% đều như thế”. Ví dụ (1), (2) là trường hợp phủ định hoàn toàn, còn ví dụ (3), (4) thì phủ định một phần.
Nếu giải thích từng trường hợp một, thì trong ví dụ (1) sau khi nghe câu nói có tính phủ định của A 「できません」(không thể được), B đã nói 「できないということはない」 (không phải là không thể) hay nói cách khác là 「できる」 (có thể). Trong khi đó ở ví dụ (3) lại có nghĩa “có thể được nhưng không chắc là như thế”, nói cách khác là “cũng có trường hợp không thể được”.
Cách dùng sau có thể thay bằng cách nói 「ないこともない」, nhưng cách dùng trước thì không thể.

Được đóng lại.