[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] といっては

Cấu trúc

といっては ( Nếu nói rằng… )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học