Cùng nhau học tiếng nhật

ことで

Cấu trúc

ことで  Về /liên quan đến

[Nのことで]

Ví dụ

①  さっきのおはなしのことで質問しつもんがあるんですが。
  Xin được hỏi về câu chuyện mà ông vừa trình bày ban nãy.

②  先生せんせい、レポートのことで、ご相談そうだんしたいことがあるんですが。
  Thưa thầy, em muốn tham khảo ý kiến của thầy về bản báo cáo.

③  きみがきのうした企画書きかくしょのことで、課長かちょうはなしがあるそうだよ。
  Nghe nói Trưởng phòng có chuyện muốn bàn với cậu, liên quan đến bản kế hoạch cậu trình hôm qua.

Ghi chú :

Diễn đạt nghĩa “liên quan đến”, đi kèm với các động từ biểu thị động tác “nói năng”, như “hỏi, tham khảo ý kiến, nói”, v.v… Dùng để bắt đầu câu chuyện, bằng cách trình bày lí do, sự tình.

Được đóng lại.