Cùng nhau học tiếng nhật

がさいご

—***—

Cấu trúc

がさいご ( Nếu… thì nhất định…)

[Vーたがさいご]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Biểu thị ý nghĩa “nếu xảy ra một sự việc nào đó thì nhất định sẽ …”. Theo sau thường là những cách nói biểu thị ý chí của người nói hoặc những tình huống tất nhiên sẽ xảy ra. Ví dụ (1) có ý doạ là “khó khăn lắm mới gặp được anh ở đây, cho nên chính hôm nay dù thế nào cũng muốn được anh xin lỗi”. Ví dụ (2) có ý ra lệnh “vì đã hỏi kế hoạch này, nên bạn phải tham gia vào nhóm”. Cũng có trường hợp sử dụng để trình bày như là sự việc thông thường, giống như ví dụ (3), (4).

Được đóng lại.