Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いずれも ( Cái nào cái nấy đều )

Cấu trúc:

いずれも ( Cái nào cái nấy đều )

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Đây là lối nói trang trọng, lễ phép của 「どちらも」、「どれも」.

Được đóng lại.