Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いかに…ようと(も)( dù định thế nào đi nữa )

Cấu trúc

いかに…ようと(も)dù định thế nào đi nữa

[いかに cụm từ bổ nghĩa+Nであろうと(も)]

[ いかにNaであろうと(も)] 

[ いかにA-かろうと(も)] 

[ いかにV-ようと(も)]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Giống với 「いかに…ても」 tuy thường được dùng trong văn viết hơn.

Được đóng lại.