Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] いかに…か ( đến mức nào, đến thế nào )

Cấu trúc

いかに…か đến mức nào, đến thế nào

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Sau 「いかに」 thường là tính từ hay 「V-やすい/V-にくい」 biểu thị ý nghĩa “đến mức nào”. Trong nhiều trường hợp bao hàm ý chỉ mức độ hết sức nghiêm trọng.

 

Được đóng lại.