Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] あくまで(も)   rất / vô cùng

Cấu trúc  

あくまで(も)<mức độ mạnh>   rất / vô cùng

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Diễn đạt ý “hoàn toàn đang ở trong trạng thái đó”. Là cách nói văn vẻ.

Được đóng lại.